Účastníci
Střední škola Jablunkov
Středoškolské vzdělávání na Jablunkovsku má již dlouholetou tradici. Současná podoba středoškolského zaměření se na škole s drobnými úpravami drží již 60 let. Prvním ředitelem školy byl jmenován Ing. František Sikora z Českého Těšína. Učitelský sbor se skládal z kmenových učitelů odborných předmětů s příslušnou kvalifikací, externích učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů a z mistrů odborného výcviku.
Historické milníky školy
1. září 1959 byla v Jablunkově zřízena Učňovská škola zemědělská s českým a polským jazykem vyučovacím. Zřízením této školy byl pověřen Jiří Drahoš, tehdejší ředitel zvláštní školy.
V roce 1961 byla dosavadní učňovská škola reformována na Zemědělské odborné učiliště. V roce 1970 bylo učiliště přemístěno do budovy bývalého gymnázia na ulici Školní, čp. 416.
Rozvoj mechanizace zemědělské výroby si na začátku 80. let vyžádal zřízení nového učebního oboru, Opravář zemědělských strojů. 1. září 1981 bylo učiliště reorganizováno na Střední odborné učiliště zemědělské. Školu v té době navštěvovalo 186 žáků.
První maturanti opustili školu ve školním roce 1995/96 Ve školním roce 1994/95 byl otevřen první ročník nástavbového studia v počtu jedné třídy. Nejdříve se jednalo se o obory Podnikání v oboru strojírenství a Podnikání v oboru zemědělství, od následujícího roku pak došlo k upřesnění na Podnikání v oborech obchodu a služeb.
Stredná odborná škola automobilová Trnava
Zriaďovateľom školy Trnavský samosprávny kraj. Školu navštevuje ju viac ako 400 študentov v dennej, dennej nadstavbovej a externej forme štúdia. Sieť učebných a študijných odborov je stále orientovaná na strojárstvo, výrobu automobilov a autoopravárenstvo.
Pri zabezpečovaní praktického vyučovania škola spolupracuje s viac ako 50-timi podnikateľskými subjektmi v oblasti strojárskej výroby, automobilovej výroby a autoopravárenstva. Ako pilotné centrum orientuje časť svojich aktivít i na iné stredné školy s obdobným odborným zameraním.
Škola koordinuje a realizuje priebežné celoživotné vzdelávanie ich odborných učiteľov a majstrov odbornej výchovy, organizuje preautoopravárov súťaže zručnosti, podieľa sa na experimentálnom overovaní novovznikajúcich odborov. Úzko spolupracuje pritom so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, stavovskými a profesijnými organizáciami.
Okrem formálneho vzdelávania žiakov v študijných a učebných odboroch škola zabezpečuje pre potreby trhu práce i neformálne vzdelávanie pre zamestnancov iných subjektov a evidovaných nezamestnaných z úradov práce.
Webové stránky programu Interreg V-A SK-CZ - https://www.sk-cz.eu/
Výše poskytnuté dotace z EFRR: 192 369,96 EUR