Projekt
Stručný popis projektu:
Cílem projektu je podpořit lepší uplatnitelnost absolventů VP a HCP na trhu práce rozvojem a inovací výuky v oblasti diagnostiky poruch benzínových motorů a elektromotorů a v oblasti elektrotechniky. Za tímto účelem budou pořízeny moderní technologie pro uvedené oblasti, umožňující rozvíjet praktické dovednosti žáků požadované zaměstnavateli, a současně budou vytvořeny výukové materiály, podporující rozvoj kompetencí žáků v práci s těmito technologiemi. Specifickým cílem projektu je podpora výměny odborných znalostí a zkušeností pedagogů a žáků a motivace žáků ke studiu a práci v technických oborech. Těchto cílů bude dosaženo realizací výměnných pobytů a exkurzí do firem pro pedagogy a žáky a vytvořením společné internetové prezentace propagující autoopravárenské obory a obory v oblasti dopravy.
Základem k dosažení cíle projektu budou nová specializovaná pracoviště na obou školách, která umožní moderní a pro praxi nutné vzdělávání. Na pořízení vybavení pracovišť naváže proškolení pedagogů a mistrů odborné výchovy na nově pořízenou technologii. Poté se pedagogové/mistři odborné výchovy potkají na výměnných stážích jednou v ČR, kde se slovenští kolegové seznámí s technologií pro benzínové motory a diagnostiku jejich poruch. Druhé setkání proběhne v SR, kde se naopak český tým seznámí se simulací a diagnostikou poruch na elektromotorech. Účastníci výměnných pobytů se navzájem obohatí zkušenostmi z daných oborů, které využijí ve výuce, a taktéž budou společně pracovat na tvorbě nových výukových materiálů. K jejich tvorbě budou nápomocny i výměnné pobyty studentů, které se uskuteční na podobné bázi jako u pedagogů. Studenti navíc navštíví tamní zaměstnavatele, především v automobilovém průmyslu, a prohlédnou si firemní provozy v praxi. Pobyty studentů budou celkem čtyři, dva v ČR a dva v SR. Praktické zkušenosti ze všech pobytů budou zaneseny do výukových materiálů a budou využity také ke tvorbě společné prezentace, jejímž cílem je podpořit propagaci a atraktivitu partnerských škol a technických oborů.
Vytvořené materiály budou pilotně ověřeny a po finálních korekturách budou vytištěny k využívání ve výuce po skončení projektu na školách obou partnerů.
Webové stránky programu Interreg V-A SK-CZ - https://www.sk-cz.eu/
Výše poskytnuté dotace z EFRR: 192 369,96 EUR