Projekt
Studentům se otevře možnost vzdělávat se na moderní a v současnosti v praxi využívané technologii, což jim umožní snadnější přechod ze studia k zaměstnavateli. Půjde o konkrétní specializace, ve kterých dnes chybí kvalifikovaný personál, což zvyšuje potenciál studenta uplatnit se bezprostředně po ukončení školy v praxi. Do projektu bude přímo zapojeno 40 českých a slovenských studentů. Vytvořené výstupy bude ve výce využívat daleko více studentů na obou školách.
Pedagogové a mistři odborné výchovy budou proškoleni na nové technologie (Modely benzínových motorů, Základy elektrotechniky, Modely elektromotorů), aby byli schopni kvalitně a odborně předávat informace svým studentům i kolegům. Budou se podílet na tvorbě nových výukových materiálů, jejich pilotním ověřování, na tvorbě společné prezentace a budou se účastnit výměnných pobytů. Celkem bude do projektu zapojeno 8 osob z této cílové skupiny.
Pozitivní dopad se odrazí taktéž ve spokojenosti budoucích zaměstnavatelů absolventů SOŠ Jablunkov a SOŠA Trnava. Prozatím není možné tento dopad kvantifikovat. Podle informací však takto vzdělaní absolventi na trhu práce chybí a jsou nahrazováni méně kvalifikovanými pracovníky, kteří musejí být vzděláváni v rámci pracovního procesu, což nese pro zaměstnavatele mnoho nevýhod a doplňkových nákladů. Nezřídka se stává, že některé provozy omezují své aktivity právě z důvodu nedostatku specializovaných odborníků, tím přicházejí o lukrativní zakázky a region o výnosnost z daní, což se negativně projevuje v mnoha oblastech vnímaných laickou veřejností.
Harmonogram projektu
Webové stránky programu Interreg V-A SK-CZ - https://www.sk-cz.eu/
Výše poskytnuté dotace z EFRR: 192 369,96 EUR