Projekt
Cílem projektu je podpořit lepší uplatnitelnost absolventů VP a HCP na trhu práce rozvojem a inovací výuky v oblasti diagnostiky poruch benzínových motorů a elektromotorů a v oblasti elektrotechniky. Za tímto účelem budou pořízeny moderní technologie pro uvedené oblasti, umožňující rozvíjet praktické dovednosti žáků požadované zaměstnavateli, a současně budou vytvořeny výukové materiály, podporující rozvoj kompetencí žáků v práci s těmito technologiemi. Specifickým cílem projektu je podpora výměny odborných znalostí a zkušeností pedagogů a žáků a motivace žáků ke studiu a práci v technických oborech. Těchto cílů bude dosaženo realizací výměnných pobytů a exkurzí do firem pro pedagogy a žáky a vytvořením společné internetové prezentace propagující autoopravárenské obory a obory v oblasti dopravy.
Základem k dosažení cíle projektu budou nová specializovaná pracoviště na obou školách, která umožní moderní a pro praxi nutné vzdělávání. Na pořízení vybavení pracovišť naváže proškolení pedagogů a mistrů odborné výchovy na nově pořízenou technologii. Poté se pedagogové/mistři odborné výchovy potkají na výměnných stážích jednou v ČR, kde se slovenští kolegové seznámí s technologií pro benzínové motory a diagnostiku jejich poruch. Druhé setkání proběhne v SR, kde se naopak český tým seznámí se simulací a diagnostikou poruch na elektromotorech. Účastníci výměnných pobytů se navzájem obohatí zkušenostmi z daných oborů, které využijí ve výuce, a taktéž budou společně pracovat na tvorbě nových výukových materiálů. K jejich tvorbě budou nápomocny i výměnné pobyty studentů, které se uskuteční na podobné bázi jako u pedagogů. Studenti navíc navštíví tamní zaměstnavatele, především v automobilovém průmyslu, a prohlédnou si firemní provozy v praxi. Pobyty studentů budou celkem čtyři, dva v ČR a dva v SR. Praktické zkušenosti ze všech pobytů budou zaneseny do výukových materiálů a budou využity také ke tvorbě společné prezentace, jejímž cílem je podpořit propagaci a atraktivitu partnerských škol a technických oborů.
Vytvořené materiály budou pilotně ověřeny a po finálních korekturách budou vytištěny k využívání ve výuce po skončení projektu na školách obou partnerů.
Akým spôsobom projekt ovplyvní zvolené cieľové skupiny:
Studentům se otevře možnost vzdělávat se na moderní a v současnosti v praxi využívané technologii, což jim umožní snadnější přechod ze studia k zaměstnavateli. Půjde o konkrétní specializace, ve kterých dnes chybí kvalifikovaný personál, což zvyšuje potenciál studenta uplatnit se bezprostředně po ukončení školy v praxi. Do projektu bude přímo zapojeno 40 českých a slovenských studentů. Vytvořené výstupy bude ve výce využívat daleko více studentů na obou školách.
Akým spôsobom projekt ovplyvní zvolené cieľové skupiny (zamestnanci a zamestnávatelia):
Pedagogové a mistři odborné výchovy budou proškoleni na nové technologie (Modely benzínových motorů, Základy elektrotechniky, Modely elektromotorů), aby byli schopni kvalitně a odborně předávat informace svým studentům i kolegům. Budou se podílet na tvorbě nových výukových materiálů, jejich pilotním ověřování, na tvorbě společné prezentace a budou se účastnit výměnných pobytů. Celkem bude do projektu zapojeno 8 osob z této cílové skupiny.
Akým spôsobom projekt ovplyvní zvolené cieľové skupiny (žiaci a študenti):
Pozitivní dopad se odrazí taktéž ve spokojenosti budoucích zaměstnavatelů absolventů SOŠ Jablunkov a SOŠA Trnava. Prozatím není možné tento dopad kvantifikovat. Podle informací však takto vzdělaní absolventi na trhu práce chybí a jsou nahrazováni méně kvalifikovanými pracovníky, kteří musejí být vzděláváni v rámci pracovního procesu, což nese pro zaměstnavatele mnoho nevýhod a doplňkových nákladů. Nezřídka se stává, že některé provozy omezují své aktivity právě z důvodu nedostatku specializovaných odborníků, tím přicházejí o lukrativní zakázky a region o výnosnost z daní, což se negativně projevuje v mnoha oblastech vnímaných laickou veřejností.
Webové stránky programu Interreg V-A SK-CZ - https://www.sk-cz.eu/
Výše poskytnuté dotace z EFRR: 192 369,96 EUR