Overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov.
V rámci projektových aktivít v mesiacoch apríl až jún prebiehalo na partnerských školách pilotné overovanie vytvorených výukových materiálov. Učebné texty spolu s pracovnými listami na výučbu na simulačných paneloch elektromobilu a benzínového motora boli overované v obidvoch partnerských školách u žiakov autoopravárenských učebných a študijných odborov. Poznatky získané overovaním budú zapracované do výučbových materiálov pred vytlačením a konečnou distribúciou.
Webové stránky programu Interreg V-A SK-CZ - https://www.sk-cz.eu/
Výše poskytnuté dotace z EFRR: 192 369,96 EUR