Aktivity projektu napĺňame i napriek pandémii
Po zrealizovaní verejného obstarávania na nákup vybavenia – novej technológie – panel pre diagnostiku elektromotorov, podpísaní zmluvy na jeho dodávke pripravujeme školenie pedagogických zamestnancov – učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy zapojených do výučby autoopravárenských učebných a študijných odborov. Školenie bude zamerané na získanie potrebných odborných informácií a podkladov na kvalifikovanú obsluhu panelu a potrebné podklady, ktoré budú využité pri tvorbe nových výukových materiálov ako aj v samotnej výučbe.
Začiatkom mesiaca december privítame dvoch kolegov – pedagogických zamestnancov školy z Jablunkova, ktorých chceme oboznámiť s novou obstaranou technológiou a recipročne naši dvaja učitelia odborných predmetov pôjdu zberať vedomosti a skúsenosti z diagnostiky porúch benzínového motoru, ktorého model obstarala partnerská škola z Jablunkova.
Webové stránky programu Interreg V-A SK-CZ - https://www.sk-cz.eu/
Výše poskytnuté dotace z EFRR: 192 369,96 EUR